برخی از محصولات ما برخی از محصولات ما عکس 4 عکس 1 عکس 2 عکس 3 عکس 4

کاویان بتن شرق

ردیفشرح محصول(ضخامت×عرض×ارتفاع)کدتعداد در هر پالتپالت در هر تريليتعداد در هر تريلي تصویر
1 جدول25x50x12G25505411594 جدول
2 جدول15*30*30G30304814672 جدول
3 جدول30x50x15G30502816448 جدول
4 جدول15*35*35G35354214588 جدول
5 جدول35x50x15G35502814392 جدول
6 جدول40x30x15G40303614504 جدول
7 جدول15*30*50G50302816448 جدول
8 جدول50x35x15G50352416384 جدول
9 جدول و دال50x50x15G50502013260 جدول و دال
10 جدول و دال70x30x15G70301817306 جدول و دال
123